Skip to main content

Style Options

Layout Style

Colors schema

Direction

About Punsarn

เกี่ยวกับปันสาร

ปันสารเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) แบบไม่แบ่งปันผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 จากทีมงานนักวิจัยด้านระบบคลังข้อมูลดิจิทัล โดยได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจใจดีกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อว่า "การสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้วยการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับสังคมไทย"
 
ด้วยคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ พร้อมแนวทางและกำลังใจที่ได้รับตั้งแต่ช่วงต้นของการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ปันสารยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 

เราเชื่อมั่นในการแบ่งปันความรู้ และมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นในสังคม เราจึงตั้งใจดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บ การเข้าถึง และการกระจายความรู้อย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าถึง เผยแพร่ และต่อยอดความรู้ในชุมชนและสังคม

เราพยายามดำเนินธุรกิจตามคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี 10 ประการ ได้แก่ 1. มีคุณธรรม 2. มีวิสัยทัศน์ 3. มีความเชื่อมั่น 4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ 5. มีวินัยในตัวเอง 6. มีความขยันขันแข็ง 7. มีความซื่อสัตย์ 8. มีความรับผิดชอบ 9. มีความอดทน  และ 10. มีน้ำใจต่อผู้อื่น

เป้าหมาย

เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ว่า “เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า” 

พันธกิจ 

 1. ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทุกคนสามารถจับต้องและเข้าถึงได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคม 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดการจัดเก็บ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 3. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ระหว่างส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร และระหว่างองค์กร เพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
   

 • เรามีทีมพัฒนาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรูปแบบ MOOC และ SPOC มามากกว่า 5 ปี
 • เรามีทีมพัฒนาที่มีเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบห้องสมุดและคลังข้อมูลดิจิทัลมามากกว่า 10 ปี
 • เรามีทีมที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการการศึกษามามากกว่า 15 ปี
 • เราประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบที่พัฒนาสามารถเข้ากันได้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในระดับสากล และมีความยั่งยืน
 • เรามีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและวิจัย ระบบพิสูจน์ตัวตน (DID) และระบบตรวจสอบเอกสารทางวิชาการ (Digital Credentials) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบจัดการการเรียนรู้ของเรา
 • เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับระบบบนพื้นฐานของความจริงอย่างตรงไปตรงมา
 • เราให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบอย่างใส่ใจและมีคุณภาพ

 • ความคิดของเรา
  1-pn-philosophy-cooperate-icon.png
  2-pn-philosophy-learn-icon.png
  3-pn-philosophy-develop-icon.png
  4-pn-philosophy-innovate-icon.png
  5-pn-philosophy-initiate-icon.png
  6-pn-philosophy-integrate-icon.png
  7-pn-philosophy-interoperate-icon.png
  8-pn-philosophy-organize-icon.png
  9-pn-philosophy-share-icon.png
  10-pn-philosophy-contribute-icon.png
 • คือ แนวปฏิบัติของเรา
  1-pn-philosophy-cooperate.png
  2-pn-philosophy-learn.png
  3-pn-philosophy-develop.png
  4-pn-philosophy-innovate.png
  5-pn-philosophy-initiate.png
  6-pn-philosophy-integrate.png
  7-pn-philosophy-interoperate.png
  8-pn-philosophy-organize_0.png
  9-pn-philosophy-share_0.png
  10-pn-philosophy-contribute.png

การทำงานของเรา

Agile

นำหลักการของ Agile มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของปันสาร ในรูปแบบของ Scrum และ Kanban ซึ่งมีความยืดหยุ่นกับขั้นตอนการปฎิบัติและความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

SCRUM

หลักการทำงานที่เน้นความเป็นทีม มีแผนงานที่และเป้าหมายชัดเจน ใช้ในการพัฒนาระบบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน ให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และทันต่อการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

KANBAN

การดำเนินงานที่เน้นการให้บริการลูกค้าโดยตรง เช่น การปรับปรุง บำรุงรักษา และการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ โดยทีมงานบริหารจัดการงานผ่าน Kanban Board เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพรวมของงานร่วมกัน และสามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

ทีมงานของเรา

พงศ์ธวัช ชีพพิมลชัย
ดร. พงศ์ธวัช ชีพพิมลชัย
Managing Director
ดร. พงศ์ธวัช ชีพพิมลชัย
Managing Director

Lorem Ipsum is simply dummy to text of the printing and Lorem off typesetting industry, Lorems text Ipsum has been the industry's to standard dummy

Full Profile
เอกวุฒิ สุจเร
ดร. เอกวุฒิ สุจเร
Project Manager
ดร. เอกวุฒิ สุจเร
Project Manager

Computer Engineering, Learning Technology, Internet of Things, Ubiquitous Technology, Streaming Technology

Full Profile
พิริยะ อุตมฉันท์
พิริยะ อุตมฉันท์
Project Analyst & Agile Coach
พิริยะ อุตมฉันท์
Project Analyst & Agile Coach

Computer Engineering, Agile Coach, Project Management, Learning Analytics

Full Profile
อภิรักษ์ โชคดีวนิชวัฒนา
อภิรักษ์ โชคดีวนิชวัฒนา
Team Leader
อภิรักษ์ โชคดีวนิชวัฒนา
Team Leader

Software Engineering, Coding and Debugging, Writting Codes, Basketball

Full Profile
นีลวัสน์ อินทรักษา
นีลวัสน์ อินทรักษา
System Librarian
นีลวัสน์ อินทรักษา
System Librarian

Library Science, Information Management, Metadata Lover...

Full Profile
ปิยมณฑ์ นุชอรุณ
ปิยมณฑ์ นุชอรุณ
UI/UX Designer
ปิยมณฑ์ นุชอรุณ
UI/UX Designer

Management Information Systems
Design, Self Improvement, Dance, Action and Animation Movies

Full Profile
สุภาพร หวังฆ้องกลาง
สุภาพร หวังฆ้องกลาง
Coordinator & Support
สุภาพร หวังฆ้องกลาง
Coordinator & Support

Information Studies, To give a recommended, Cooking, Game and Series

Full Profile
จีรนันท์ หลงจันทร์พะเนา
จีรนันท์ หลงจันทร์พะเนา
Service Support
จีรนันท์ หลงจันทร์พะเนา
Service Support

Information Studies, Compromising and Negotiation, Music, Series, Cooking

Full Profile
สัตราวุฒ พรมบ่อ
สัตราวุฒ พรมบ่อ
Software Developer
สัตราวุฒ พรมบ่อ
Software Developer

Computer Science, Front-end, CSS, Boostrap, Sci-Fi Fantasy and Action Movies, R&B and POP Music, Adventure and MOBA Games

Full Profile
ประภาส ตองอ่อน
ประภาส ตองอ่อน
Software Developer
ประภาส ตองอ่อน
Software Developer

Computer Science, Self-directed Learning, Singing, Music and Video Games

Full Profile
อรรถกรานต์ เรณุมาร
อรรถกรานต์ เรณุมาร
Software Developer
อรรถกรานต์ เรณุมาร
Software Developer

Computer Engineering, Self Improvement, Japanese Anime, Movies, Game Development

Full Profile
Maybe You ❤
Programmer/Developer
Maybe You ❤
Programmer/Developer

We are considering...

Full Profile
สถานที่ติดต่อ

บริษัท ปันสาร เอเชีย จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร INC 1 ชั้น 2 ห้อง 225)
ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

หมายเลขโทรศัพท์

02-564-7702

อีเมล
อุทยานวิทยาศาสตร์