Skip to main content

Style Options

Layout Style

Colors schema

Direction

 • device1_1.png
  device3_1.png
  device2_2.png
  device4_1.png
  rev_arrow1.png
  PUNSARN ASIA
  แบ่งปันสารสนเทศและความรู้เพื่อสังคม
  ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม
  เชื่อมั่นในการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้
  rev_arrow1.png
  มุ่งเน้นการพัฒนาและการสร้างประโยชน์แก่สังคม
  rev_arrow1.png
  อาศัยกลไกตลาดในการดำเนินงาน โดยไม่แบ่งปันผลกำไร
  rev_arrow1.png
  device5_1.png

PUNSARN ASIA Co., Ltd.

แบ่งปันสารสนเทศและความรู้เพื่อสังคม
Empowering People through Knowledge Management, Sharing and Learning.
 

Video Showcases

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

การเรียนการสอนในยุคสมัยใหม่สะดวกสบายมากขึ้น เราสามารถเรียนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นระบบ e-Learning ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเสียค่าเล่าเรียนและบางครั้งก็มีค่าใช้จ่ายสูง ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อผู้เรียน

ในตอนนี้มีรูปแบบการเรียนรู้ทางออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทปันสาร เอเชีย จำกัด ได้นำระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบใหม่ที่เรียกว่า MOOC (มูค) หรือ Massive Open Online Course ในชื่อระบบ Open edX (โอเพ่น เอ็ดเอ็กซ์) มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย โดยมีจุดเด่นที่สามารถรองรับผู้เรียนเป็นจำนวนมาก รองรับเนื้อหาทั้งภาพ, วิดีโอ, เสียง, เอกสาร และแบบอินเทอร์แอคทีฟ

คลังข้อมูลดิจิทัล

ในทุก ๆ ปี หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ มักผลิตข้อมูลในรูปแบบหนังสือ เอกสาร และวีดิทัศน์ออกมาจำนวนมาก ถ้ามีวิธีที่จัดเก็บไว้ได้อย่างเป็นระบบ ถือเป็นแหล่งองค์ความรู้ขององค์กรได้ดี

บริษัทปันสาร เอเชีย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่าง จึงนำระบบการจัดทำคลังข้อมูลดิจิทัลมาใช้ เราได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัล Open Source “DSpace” ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บและบริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัล ที่เป็นผลผลิตจากองค์ความรู้ขององค์กร เช่น ไฟล์หนังสือ ไฟล์เอกสาร ไฟล์นำเสนอ ไฟล์วีดิทัศน์ โดยจัดเก็บไฟล์ตามมาตรฐานสากล และตามหลักวิชาการของการสงวนรักษาระยะยาว

ระบบ DSpace จึงช่วยให้การจัดเก็บไฟล์ เรียกดูสืบค้น และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆ สะดวกง่ายดาย เหมาะกับการใช้งานในมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย หน่วยงานราชการ รวมถึงเอกชนที่มีการผลิต หรือเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ดังเช่น การจัดเก็บวิทยานิพนธ์ และผลงานของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อเก็บรักษาไว้ในระยะยาวอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปนำไปใช้ประโยชน์อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC & SPOC)

ระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning system) ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดระบบเนื้อหา บทเรียน และแบบทดสอบได้ด้วยตนเอง โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับสัมฤทธิบัตรดิจิทัลได้ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

 

ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล (Digital Repository)

ระบบจัดเก็บ สงวนรักษา เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล ในรูปแบบของคลังข้อมูลดิจิทัล (Digital Repository) ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) และคลังข้อมูลสถาบัน (Institutional Repository) ตามหลักมาตรฐานสากล

ระบบสารสนเทศงานวิจัย (Research Information System)

ระบบจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data Management) ทั้งข้อมูลและชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย และข้อมูลนักวิจัย ที่พัฒนาบนมาตรฐานของ CERIF เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยอย่างกว้างขวาง

ระบบพิสูจน์ตัวตนแบบดิจิทัล (Digital Identity System)

ระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลส่วนบุคคล ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (ฺBlockchain) และวิธีระบุตัวตนแบบกระจาย (Decentralized Identifier: DID) เพื่อออกบัตรประจำตัวดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถพิสูจน์ความจริงแท้ได้

ระบบออกใบรับรองผลการเรียนดิจิทัล (Digital Credentials System)

ระบบออกใบรับรองผลการเรียนแบบดิจิทัล (Digital Credentials) ที่ทำงานร่วมกับระบบรับรองผลการเรียนโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนและความจริงแท้ของเอกสารได้ในทันที โดยไม่ต้องติดต่อไปยังหน่วยงานผู้ออกใบรับรอง

ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ (Integrated Library System)

ระบบจัดการห้องสมุด (Library system) ที่มีฟังก์ชันการจัดการทรัพยากรของห้องสมุดอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การจัดซื้อหนังสือ การลงรายการ การจัดทำทะเบียนวารสาร การยืม-คืนทรัพยากร การจัดการสมาชิก และการสืบค้นแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานห้องสมุดได้ทุกที่ ทุกเวลา

บริการของเรา

บริการติดตั้งระบบ

บริการติดตั้งระบบ บนเครื่องแม่ข่ายที่หน่วยงานของลูกค้า และเครื่องแม่ข่ายบนคลาวด์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริการปรับแต่งระบบ

บริการให้คำปรึกษาและปรับแต่งระบบ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ได้มาตรฐาน และสะดวกต่อการใช้งาน

บริการบูรณาการระบบ

บริการเชื่อมต่อระบบเข้ากับระบบงานหลักขององค์กร เพื่อให้กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างลื่นไหล เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการออกแบบและพัฒนาระบบ

ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ที่สามารถตอบสนองผู้ใช้ โดยคำนึงถึงมาตรฐานและการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นหลัก 

บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบ

ดูแลและให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานตลอดเวลาทำการ เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานหรือองค์กรมีความคล่องตัว ไร้ความกังวล

บริการเครื่องแม่ข่ายบนคลาวด์

บริการแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ พร้อมการบริหารจัดการระบบและสำรองข้อมูลแบบครบวงจร

ความภาคภูมิใจของเรา

ผลงานของเรา

IPST Single Sign On (SSO)

ระบบยืนยันตัวตนของผู้เข้าเรียนด้วยมาตรฐานการใช้งาน SSO (Single Sign On)

Thai MOOC Authentication

ระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลผู้เรียนเข้าด้วยกัน มีการระบุตัวตนและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้เรียน สนั

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ONEP Library System) เป

ลูกค้าของเรา

เกี่ยวกับปันสาร

ปันสารเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) แบบไม่แบ่งปันผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 จากทีมงานนักวิจัยด้านระบบคลังข้อมูลดิจิทัล โดยได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจใจดีกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อว่า "การสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้วยการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับสังคมไทย"
 
ด้วยคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ พร้อมแนวทางและกำลังใจที่ได้รับตั้งแต่ช่วงต้นของการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ปันสารยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 

เราเชื่อมั่นในการแบ่งปันความรู้ และมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นในสังคม เราจึงตั้งใจดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บ การเข้าถึง และการกระจายความรู้อย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าถึง เผยแพร่ และต่อยอดความรู้ในชุมชนและสังคม

เราพยายามดำเนินธุรกิจตามคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี 10 ประการ ได้แก่ 1. มีคุณธรรม 2. มีวิสัยทัศน์ 3. มีความเชื่อมั่น 4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ 5. มีวินัยในตัวเอง 6. มีความขยันขันแข็ง 7. มีความซื่อสัตย์ 8. มีความรับผิดชอบ 9. มีความอดทน  และ 10. มีน้ำใจต่อผู้อื่น

เป้าหมาย

เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ว่า “เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้รู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า” 

พันธกิจ 

 1. ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทุกคนสามารถจับต้องและเข้าถึงได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคม 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดการจัดเก็บ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 3. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ระหว่างส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร และระหว่างองค์กร เพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
   

 • เรามีทีมพัฒนาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรูปแบบ MOOC และ SPOC มามากกว่า 5 ปี
 • เรามีทีมพัฒนาที่มีเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบห้องสมุดและคลังข้อมูลดิจิทัลมามากกว่า 10 ปี
 • เรามีทีมที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการการศึกษามามากกว่า 15 ปี
 • เราประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบที่พัฒนาสามารถเข้ากันได้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในระดับสากล และมีความยั่งยืน
 • เรามีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาและวิจัย ระบบพิสูจน์ตัวตน (DID) และระบบตรวจสอบเอกสารทางวิชาการ (Digital Credentials) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบจัดการการเรียนรู้ของเรา
 • เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับระบบบนพื้นฐานของความจริงอย่างตรงไปตรงมา
 • เราให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบอย่างใส่ใจและมีคุณภาพ

สถานที่ติดต่อ

บริษัท ปันสาร เอเชีย จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร INC 1 ชั้น 2 ห้อง 225)
ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

หมายเลขโทรศัพท์

02-564-7702

อีเมล
อุทยานวิทยาศาสตร์