Skip to main content

Style Options

Layout Style

Colors schema

Direction

Thai MOOC Authentication

ระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลผู้เรียนเข้าด้วยกัน มีการระบุตัวตนและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงระบบ Thai MOOC และระบบอื่น ๆ ของหน่วยงาน สถาบัน องค์กร และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมผ่านมาตฐานการใช้งาน SSO (Single Sign On) ตอบโจทย์การสนับสนุนด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

TAGS
สถานที่ติดต่อ

บริษัท ปันสาร เอเชีย จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร INC 1 ชั้น 2 ห้อง 225)
ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

หมายเลขโทรศัพท์

02-564-7702

อีเมล
อุทยานวิทยาศาสตร์